Adatkezelési tájékoztató

felnőttképzésben részt vevők részére1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében Szalókiné Bánszki Annamária tájékoztatja Önt, mint érintettet a felnőttképzési jogviszonyával kapcsolatos adatai kezeléséről.

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére feljogosítva?

Adatkezelő:

Szalókiné Bánszki Annamária

2112 Veresegyház, Lisznyay Szabó Gábor uzca 5/A

Felelős szervezeti egység és képviselője: a felnőttképzési szerződésben meghatározott „A képzésért felelős szervezeti egység” és képviselője adatai szerint.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: a felnőttképzési szerződésben meghatározott szakmai és egyéb

kérdésekben kapcsolattartásra jogosult neve és elérhetősége.

Az Adatkezelő munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A felnőttképzést a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) és a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályozza.

I.  Felnőttképzési jogviszonyával kapcsolatos adatai kezelése

Kezelt adatok körea)  Az Fktv. 21. §-ában meghatározott adatok:

Az Ön természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát, elektronikus levelezési címét, továbbá az Ön képzéssel összefüggő adatait, amelyek legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

 

b)      A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a korlátozottan cselekvőképes kiskorú Résztvevő képviseletében eljáró törvényes képviselőjének adatai (név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, aláírása).

 

 

1 Jelen adatkezelési tájékoztató a Résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A felnőttképzési szerződés aláírásával a Résztvevő (amennyiben a Résztvevő képviseletében törvényes képviselő jár el, a Résztvevőre és – a szerződésben megadott adataira vonatkozóan – magára nézve is) kijelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte.

A Résztvevők tekintetében az Fktv. 16. § alapján a felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie:

–  a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben Résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,

–  a képzésben részt vevő személy 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyes adatait, valamint az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,

–  a felnőttképzési szerződést.

 

A Vhr. 26. §-a alapján az felnőttképző az egységes dokumentum részeként vezeti az a) pontban írtaknak megfelelően a képzésben részt vevő személyek családi és utónevét és az adatokban bekövetkezett változást a változás időpontjával. A haladási napló, amely az egységes dokumentum naprakész adatokat tartalmazó, folyamatosan vezetett része tartalmazza a képzés

–  résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ívet,

–  nem kontaktórás képzés esetén a képzés résztvevőjének nevét.

 

d) Statisztika esetében anomizált módon a Résztvevő által kitöltött

elégedettségi kérdőív.

Adatkezelés céljaa) és b) Az Fktv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően a képzés

lebonyolítása, illetve a felnőttképzési szerződés megkötése,

 

c)   a vonatkozó szabályozások (jogszabályok [Fktv., Vhr.] és belső

szabályzatok) szerint az egyetemi belső nyilvántartások vezetése,

 

d)    az a) pont szerinti Fktv.-ben meghatározott adatok statisztikai célokra – különösen a minőségirányításra, tervezésre figyelemmel – történő felhasználás.

Jogalapa)   GDPR 6. cikk (1) c) pont: mert jogszabály (Fktv. 21. §) kötelezi az Egyetemet az Ön adatainak a kezelésére. Amennyiben nem adja meg adatait, nem jön létre a felnőttképzési jogviszony.

b)  GDPR 6. cikk (1) f) pont: az adatkezelő és a törvényes képviselő által képviselt korlátozottan cselekvőképes kiskorú jogos érdeke, hogy a polgári jog szabályainak megfelelően a felek között jogviszony érvényesen létrejöhessen.

c)  GDPR 6. cikk (1) c) pont: mert jogszabály (Fktv. 16. § és a Vhr.

26. §) kötelezi az Egyetemet az Ön adatai kezelésére

d) GDPR 6. cikk (1) f) pont: az Egyetem jogos érdeke a statisztika alapján a képzések fejlesztése.

Időtartama) pontban meghatározott személyes adatot az Fktv. 21. § (5) bekezdése értelmében a felnőttképző a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó

napjáig kezeli.

 

 
AdattovábbításAz Fktv. 21. § (2) bekezdése alapján:

1.    Az Fktv. 21. § (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

2.  Az Fktv. 15. § (1) bekezdés értelmében:

 

A felnőttképző

a)  az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,

b)   a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,

c)  a képzési díjra

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében (FAR). Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.

A Kormány felnőttképzési államigazgatási szerveként a Pest Megyei Kormányhivatal az ellenőrzéshez szükséges adatokhoz a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében hozzáfér.

A Résztvevő félként való részvételével vagy hozzájárulásával megkötött megállapodás ilyen tárgyú rendelkezése esetében a Résztvevő tanulmányi előrehaladásról a felnőttképző a munkáltatót/más személyt vagy szervezetet kérésére,

tájékoztatja (GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés)

II.  Távoktatás (ideértve a zárt rendszerű elektronikus távoktatást is), távolléti vizsgáztatás további adatai

Kezelt adatok köre1.    képmás

2.    hang

3.    online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes adatok

4.    személyazonosításra használt okmány képe (bemutatásra)

 

5.    képzés alatt, amennyiben a háttér kitakarására szolgáló, ún. maszkolás funkciót nem használja, a környezete. Ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgáztatás során a résztvevő környezete (ekkor a maszkolás funkció nem alkalmazható).

6.    csak egyes képzések esetében: Ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgáztatás esetén a résztvevő által használt alternatív, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító platform (pl. Skype, Viber, Messenger) elérési útja (ha a vizsgáztató kar/szervezeti egység ezeket az adatokat bekérte).

7.    a regisztrált speciális szükségletű résztvevő esetében a segítője személyes adatai (képmás, hang, online kapcsolaton keresztül érzékelhető egyéb személyes adatai)

Adatkezelés céljaTávolléti oktatás/képzés megtartása, vizsgáztatás (ezek során a Résztvevő online platformon történő vizsgára való behívás, beazonosítás, vizsgáztatás, a vizsga tisztaságának biztosítása, a felmerülő technikai problémák esetén alternatív úton (más platformon) történő vizsgáztatás.)
JogalapGDPR 6. cikk (1) b) pont a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben nem bocsátja rendelkezésünkre e blokkban felsorolt adatait, nem tudjuk a szerződést teljesíteni, az oktatást/vizsgáztatást megtartani.
IdőtartamAz oktatás/képzés/vizsga ideje alatt. Az órák, vizsgák felvételen csak külön hozzájárulás esetén, annak feltételei szerint rögzíthetőek.

A Résztvevő által használt alternatív, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító platform (pl. Skype, Viber, Messenger) elérési útja: vizsga végéig.

 
  

III.  Jogos érdek alapján kezelt adatok

Kezelt adatok körekapcsolattartási adatként az alábbiak:

levelezési/értesítési cím, telefonszám, oktatási azonosító (a

kiadásával kapcsolatos, jogszabályon alapuló adatkezelést kivéve), születési ország, külföldi állampolgárság

Adatkezelés céljaA megfelelő kapcsolattartás biztosítása, telefonszámon az órákkal kapcsolatos változások jelzése a Résztvevők felé. A tanúsítvány postázása levelezési címre kérhető.

Oktatási azonosító a képzésekkel kapcsolatos nyilvántartásokban a

Résztvevő pontos beazonosíthatóságához.

JogalapGDPR 6. cikk (1) f) pont: Mert a képző intézmény jogos érdeke a jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez, az oktatási azonosító esetében a Résztvevő pontos beazonosításához.

A képző intézmény jogos érdeke a fenti adatok (állandó lakcím, levelezési/értesítési cím, telefonszám) Egyedi szerződéshez való megadásával és az Egyedi szerződés aláírásával/elfogadásával a Résztvevő által is elfogadottnak minősül.

IdőtartamA felnőttképzés szervezésének és lebonyolításának idején, majd a felnőttképzési jogviszonyból származó igények elévüléséig, illetve ezt megelőzően a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatfeldolgozónincs
AdattovábbításA FAR rendszerben meghatározott adatok (születési ország, külföldi állampolgárság) továbbíthatók a felnőttképzési államigazgatási szerv részére
 1. Számla kiállításával és az elmaradt képzési díj és egyéb, a szerződéssel összefüggő fizetési kötelezettség behajtásával kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok körea)     A Résztvevő állandó lakcíme, költségviselő (képzési díjat átvállaló természetes személy) adatai: neve, állandó lakcíme.

 

b)  Résztvevő, költségviselő lakóhelye/ tartózkodási helye (ahol ténylegesen tartózkodik), értesítési (kézbesítési) címe (ha lakóhelytől vagy tartózkodási helytől eltér), születési helye és ideje, anyja neve, perbeli cselekvőképessége hiányában törvényes képviselőjének a neve és kézbesítési címe

Adatkezelés céljaa)   a szerződésben foglalt képzési díj kifizetésének adminisztrációja, számla kibocsátása

b)  a díj határidőig meg nem fizetett részének behajtása

Jogalapa)   A GDPR 6. cikk (1) c) pont szerinti adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség: a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 169. § e) alapján kezeljük a számla kiállításához szükséges adatokat. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.) 169. § (2) bekezdésében előírt megőrzési határidő előtt ezen adatait nem tudjuk törölni (8 év).

 

b)   GDPR 6. cikk (1) f) pont: a felnőttképző jogos érdeke, hogy a felnőttképzési szerződés alapján őt megillető díjat az érintett nem teljesítése esetén be tudja szedni, a szükséges jogi

eljárásokat meg tudja indítani.

Adatkezelés időtartamaa)  számlakibocsátástól számított 8 év

b)   A Ptk. 6.22. § értelmében polgári jogi igények érvényesítésére szolgáló 5 év (az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik, de az elévülési idő nyugvása, megszakadása esetén hosszabb időtartam is lehet).

AdatfeldolgozóA kiállított számla esetében az SAP rendszer üzemeltetője.
Adattovábbítása)  NAV felé (Áfa tv. 10. melléklet)

b)  megállapodás alapján az Egyetem képviseletét ellátó ügyvédi iroda, illetve a követelés érvényesítése során eljáró hatóságok felé

 

 

Kezelt adatok köreaz esetleges kedvezményre jogosító tény, az igazolására alkalmas irat képe, az adatkezelő általi befogadását követően csak az irat száma, típusa.
Adatkezelés céljaKedvezmények nyújtása, a    kedvezményekre való jogosultságok

ellenőrzése.

JogalapGDPR 6. cikk (1) e) pont: az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtása – az esélyegyenlőség előmozdítása – végett szükséges. A különleges adatok esetében a 9. cikk (2) bekezdés f-g) pontjára is tekintettel történik az adatkezelés.

 

Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelés időtartamaA kedvezmény elbírálásának ideje.
Adattovábbításnincs

Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon;
 3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;
 4. személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje;
 5. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;
 6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;
 7. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatkezelőtől, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;
 8. tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 9. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel! Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az automatizált döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.

MELLÉKLET

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes

ismertetése

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is5.

Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőhöz fordulhat, aki indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatra, továbbá ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

 1. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)az adatkezelés céljai;
b)az érintett személyes adatok kategóriái;

 

5 személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték

vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

időtartam meghatározásának szempontjai;

e)az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog – „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk) A személyes adatot törölni kell, ha
  1. az adatkezelés célja megszűnt;
  2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
  4. az adatkezelés jogellenes;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások vonatkozásában került sor.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés
 5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

 1. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást6 is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 1. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek
  • Adatvédelmi tisztviselő (GDPR 38-39. cikk)

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak (GDPR 38. cikk (4) bek.).

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.)

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető eljárások (GDPR 57- 58. cikk, 77. cikk, Infotv.7 51/A. (1) bekezdés, 52-54.§, 55.§ (1)-(2), 56-58. §, 60-61. )

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54.§, 55. § (1)-(2) bekezdése, 56-58. §-ai tartalmazzák.

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság az érintett erre irányuló kérelmére adatvédelmi hatósági eljárást indít az Infotv. 60-61. §-a alapján.

6 GDPR 4. cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

7 Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 • Bírósági jogérvényesítés (GDPR 79. cikk, Infotv. 23. ,)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.fent).

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:

 • ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
 • ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.